Edmund Burke

by Sir Joshua Reynolds
1774

Scottish National Portrait Gallery PG 2362